Smluvní podmínky o pronájmu zařízení

Smlouva o pronájmu navigačního zařízení

 
 

Část 1: Informaci o pronajímateli:

 
NAVISAT, s.r.o. zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 103639
Rejstříková adresa: Praha 9, Ocelářská 1018/3, PSČ 190 00
Korespondenční adresa: : Praha 9, Ocelářská 1018/3, PSČ 190 00
Zastoupená Ing. Petrou Parusovou, jednatelkou
IČO: 271 96 453, DIČ: CZ271 96 453
tel./fax: + 420 28192 4530, http://www.navisat.cz, ekonom@navisat.cz
 
dále jen pronajímatel
 
Část 2: Informace o pronájemci                                   (firmy vyplňují sekci A, soukromé osoby sekci B)
 
A: firemní údaje
 
Název společnosti:
Kontaktní osoba:
IČ:
DIČ:
B: osobní údaje
 
Jméno:
Příjmení:
Kontaktní osoba:
Číslo OP:
C: adresa
Ulice: 
Město:
PSČ: 
Stát:
C: kontaktní údaje
Telefon:
Mobil:
Fax:
Email:
 
 
Část 3: Předmět smlouvy 
 
1.         Předmětem této smlouvy je jednorázový pronájem GPS navigačních přístrojů, typ: Garmin Oregon 300/400t/450/550 a Dakota, celkem  x ks.
2.         Soupis přístrojů včetně výrobních čísel je součástí Skladové výdejky.                                       
3.         Doba pronájmu předmětu smlouvy je:  xxxxxxxxxxxxxx
4.         Pronajímatel touto smlouvou pronajímá předmět smlouvy pronájemci na předem stanovenou dobu k osobnímu užívání za níže stanovených podmínek.. Nedílnou součástí smlouvy je výpis z OR ne starší 3 měsíců od data vydání nebo kopie občanského průkazu.
 
 
Část 4: Cena pronájmu a platební podmínky 
 
1.      Rezervace je potvrzena v okamžiku uhrazení rezervační jistiny ve výši xxx,- Kč na účet pronajímatele na základě vystavená zálohové faktury.
2.      V den zápůjčky pronájemce složí u pronajímatele jistinu ve výši xxxxx,- v hotovosti, platební kartou nebo předem převodem na účet tak, aby částka za pronájem byla připsána nejpozději při zapůjčení přístrojů.
3.      Cena pronájmu předmětu smlouvy je stanovena na xxx,- + DPH/ks (v uvedeném termínu pronájmu)
4.      Cena pronájmu předmětu smlouvy je stanovena na xxx,- (+ 21%  DPH) celkem.
 1. Částka za pronájem bude vyúčtována v hotovosti odečtením ze složené jistiny. Zbytek jistiny bude obratem vrácen pronájemci stejným platebním způsobem, jakým byla jistina složena.
 2. Pronajímatel je oprávněn přístroje předat výhradně osobám uvedený v seznamu v Příloze 1)
 3. Pronajímatel veškeré vyúčtování dle této smlouvy provede a doručí  pronájemci nejpozději do 1 týdne ode dne vrácení předmětu smlouvy pronájemcem. Toto vyúčtování musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb.
 4. V případě prokazatelné poruchy předmětu smlouvy nezaviněné pronájemcem, nebude účtována doba, po kterou předmět smlouvy nemohl řádně užívat.
 5. Pokud hrozí z jakéhokoliv důvodu překročení dohodnuté doby pronájmu, je pronájemce o této skutečnosti povinen neprodleně informovat pronajímatele. Nejpozději však v den, který byl stanoven jako den vrácení. Pokud tuto povinnost pronájemce nesplní, bude mu za každý den nesjednaného užívání započtena částka ve výši dvojnásobku denní sazby. Tj. xxx,- Kč + 21% DPH za každý den prodlení a ks.

   
Část 5: Storno podmínky
 1. Při zrušení rezervace je pronajímatel oprávněn vyúčtovat a pronájemce povinen uhradit následující storno poplatky:
30 dnů před termínem zapůjčení:        500,- Kč + DPH
29-14 dnů před termínem zapůjčení: 1000,- Kč + DPH
13-3 dny před termínem zapůjčení:   2000,- Kč + DPH
od 2 dnů před termínem zapůjčení:    celá rezervační záloha
 
Část 6: Upozornění 
 
 1. Při poškození jednotlivých částí předmětu smlouvy zaviněného pronájemcem se pronájemce zavazuje k okamžitému a plnému uhrazení nákladů na jejich opravu dle platného ceníku pronajímatele.
 2. Při ztrátě části předmětu smlouvy se pronájemce zavazuje k okamžitému a plnému uhrazení v plné výši dle platného ceníku pronajímatele u vedeném v příloze č.2.
 3. V případě vrácení předmětu smlouvy poštou ručí pronájemce za jakékoli poškození či ztrátu a zavazuje se k neprodlené úhradě v plné výši.
 4. Ztrátu, zcizení nebo zničení předmětu smlouvy je pronájemce povinen neprodleně oznámit pronajímateli.
5.      Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody, které mohou pronájemci vzniknout vinou poruchy počítače, nebo jeho operačního systému, pokud se rozhodne zařízení připojovat k počítači.
 
Část 7: Obecné podmínky pronájmu 
 
1.      Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, přičemž každá strana vlastní originál.
2.      Obě strany stvrzují svými podpisy, že smlouva byla uzavřena z jejich svobodné vůle bez jakéhokoliv nátlaku a není nevýhodná pro žádnou ze smluvních stran.
3.       Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu třemi rozhodci. Rozhodčí řízení bude zahájeno žalobou, kterou podá kterákoliv strana sporu k Rozhodčímu soudu. Touto rozhodčí doložkou není dotčena možnost kterékoliv strany zahájit dle své volby řízení na místo u Rozhodčího soudu alternativně u obecného soudu. Smluvní strany se dohodly, že soudy příslušnými k řešení sporů z této smlouvy jsou soudy České republiky, přičemž místní příslušnost soudu bude stanovena dle sídla prodávajícího. 
Přílohy:                               1) Ceník zapůjčených přístrojů pronajímatele
 
 
V Praze dne
 
 
 
 
 
………………………………                                                          ………………………………….
Ing. Petra Parusová, jednatel                                                                    pronájemce
NAVISAT, s.r.o.                  

Výše uvedené podmínky jsou platné od 1.1.2014

Nahrávám...