Smluvní podmínky o pronájmu zařízení - stavební přístroje

NÁJEMNÍ SMLOUVA

uzavřená ve smyslu ust. § 2201 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými smluvními stranami

Jméno, příjmení / název společnosti: 
Kontaktní osoba:

IČ:
DIČ:
 
 
Bytem / sídlem:
 
Mobil:
Email:
 
(dále jen jako "nájemce")
Jméno, příjmení / název společnosti:

NAVISAT, s.r.o.
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 103639
 
IČ: 271 96 453
DIČ: CZ 27196453
se sídlem:
 
Ocelářská 3, Praha 9, 190 00, Česká republika
 
Telefon: +420 281 924 530, +420 777 340 528
Email: info@navisat.cz
 
(dále jen jako "pronajímatel")

I.                 Předmět nájmu
Pronajímatel na základě této smlouvy přenechává k dočasnému užívání nájemci předmět nájmu blíže specifikovaný níže v tabulce (dále jen „předmět nájmu“) a nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli za užívání předmětu nájmu nájemné ve výši uvedené v čl. III. této smlouvy:

Název a označení předmětu nájmu (přístroje a příslušenství): Počet kusů:
   
   
   
   
   
   
   

II.               Doba nájmu
Pronajímatel touto smlouvou přenechává nájemci do užívání předmět nájmu na dobu nájmu:
Datum předání předmětu nájmu nájemci:               xxxxxxx            
Datum vrácení předmětu nájmu pronajímateli:       xxxxxxx
Doba nájmu :                                                            od xxxxxx         do xxxxxx
Účtováno bude celkem xx dnů nájmu.

III.              Nájemné
a)      Smluvní strany se dohodly, že za užívání předmětu nájmu po dobu jednoho dne je nájemce povinen pronajímateli platit denní nájemné ve výši xxx Kč bez DPH. Nájemné bude uhrazeno jednorázovou částkou za celou dobu nájmu, a to způsobem uvedeným v čl. IV. písm. b) této smlouvy.
b)      Smluvní strany se dohodly, že nájemce složí k rukám pronajímatele depozit v celkové výši: xxxxxx (dále jen „depozit“).
c)      Depozit bude nájemcem uhrazen následujícím způsobem:
 v hotovosti při převzetí předmětu nájmu nájemcem  stržením z platební karty při převzetí  zálohovou fakturou
e)      Vrácení depozitu pronajímatelem nájemci bude provedeno po odečtení částek dle čl. IV. písm. b) následujícím způsobem:  
 v hotovosti při vrácení předmětu nájmu pronajímateli                 vrácením na platební kartu  převodem na účet nájemce
 
O předání a převzetí předmětu nájmu sepíší smluvní strany předávací protokol.
f)     Smluvní strany se dohodly, že pokud nájemce prodlouží dobu nájmu v souladu s touto smlouvou postupem uvedeným v čl. IV. písm. h) a v této souvislosti může dojít k překroční částky depozitu složené nájemcem u pronajímatele, je pronajímatel na základě písemné žádosti doručené nájemci (postačí pouze e-mailem) oprávněn požadovat na nájemci navýšení částky depozitu, a to o částku odpovídající součinu počtu dnů prodloužené doby nájmu a částky 1000,- Kč.   
 
IV.             Práva a povinnosti stran
a)      Pronajímatel vystaví při obdržení platby depozitu daňový doklad na přijatou platbu. Depozit zůstane u pronajímatele po celou dobu trvání doby nájmu a bude nájemci vrácen po skončení doby nájmu.
b)      Smluvní strany si ujednaly, že pronajímatel je oprávněn použít depozit k úhradě nájemného za celou dobu nájmu, jakož i jiných dluhů nájemce vzniklých v souvislosti s nájmem předmětu nájmu, a to tak, že pronajímatel jednostranně shora uvedené částky (pohledávky pronajímatele za nájemcem z titulu této smlouvy) započte oproti částce depozitu. Rozdíl pak bude pronajímatelem nájemci vrácen způsobem uvedeným v čl. III. písm. e) této smlouvy.
c)      Pronajímatel veškeré vyúčtování plnění dle této smlouvy provede písemně a předá nájemci ke dni vrácení předmětu nájmu pronajímateli. Toto vyúčtování musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
d)      Nájemce není povinen hradit nájemné za den, kdy nájemce nemohl předmět nájmu užívat pro nezpůsobilost předmětu nájmu, s výjimkou ustanovení písm. j) tohoto článku IV.,nebo potřebu jeho opravy, přičemž nemožnost užívat předmět nájmu nezpůsobil nájemce nebo osoba, které nájemce umožnil přístup k předmětu nájmu. Nemožnost použití je nájemce povinen prokázat na vlastní náklady.
e)      Při ztrátě nebo poškození jednotlivých částí předmětu nájmu zaviněné nájemcem, se nájemce zavazuje k okamžitému a plnému uhrazení ceny jednotlivých částí předmětu nájmu nebo nákladů na opravu jednotlivých částí dle platného ceníku pronajímatele uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy.
f)         V případě vrácení předmětu smlouvy poštou odpovídá nájemce za jakékoli poškození či ztrátu předmětu nájmu a zavazuje se k neprodlené úhradě škody v plné výši. Smluvní strany si ujednaly, že pronajímatel je oprávněn použít depozit rovněž na úhradu škody vzniklé na předmětu nájmu a způsobené nájemcem podle ustanovení písm. e) tohoto článku a tohoto ustanovení písm. f). Nájemce prohlašuje, že je s tímto srozuměn a souhlasí s tím, že pronajímatel je oprávněn depozit použít za účelem popsaným výše. Pronajímatel je povinen předem informovat nájemce o použití depozitu, a to prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) na e-mailovou adresu nájemce.   
g)      Ztrátu, zcizení nebo zničení předmětu nájmu je nájemce povinen neprodleně oznámit pronajímateli.
h)      Pokud hrozí z jakéhokoliv důvodu překročení dohodnuté doby nájmu, je nájemce o této skutečnosti povinen neprodleně informovat pronajímatele, nejpozději však v den, který je v této smlouvě uveden jako den vrácení předmětu nájmu zpět pronajímateli. Pokud nájemce poruší povinnost uvedenou v tomto ustanovení písm. h), je pronajímatel oprávněn požadovat na nájemci za každý den prodlení s vrácením předmětu nájmu pronajímateli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku denního nájemného.

i)      Částky uvedené v této smlouvě jsou bez DPH (pokud není explicitně uvedeno jinak). DPH je stanoveno dle platné legislativy.


V.               Závěrečná ustanovení
a)      Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, přičemž každá strana obdrží jeden originál.
b)      Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny obecnými soudy dle právního řádu České republiky.
c)      Obě strany stvrzují svými podpisy, že smlouva byla uzavřena z jejich svobodné vůle bez jakéhokoliv nátlaku a není nevýhodná pro žádnou ze smluvních stran.
 
 
 
V Praze dne                                                                              V .....................     dne      ..........................
                                                                                        
 
 
………………………………                                                           ………………………………….
   za pronajímatele                                                                                    za nájemce  
   ing. Petra Parusová                                                                           
   NAVISAT, s.r.o.                                                                               
Nahrávám...